برپایی بازارچه خیریه و جشنواره غذا در دبیرستان دخترانه شوق پرواز

کمک کردن به دیگران سخت نیست

گاهی میتونه گردش و خرید در یک بازارچه خیریه باشد

 

 

برپایی بازارچه خیریه و جشنواره غذا

توسط دانش آموزان همیشه در صحنه دبیرستان دخترانه شوق پرواز

بچه ها متشکریم

   

   

   

  

   

   

  

  

  

  

  

   

   

   

بازدید مسئولین اداره آموزش و پرورش منطقه 1

از بازارچه خیریه دبیرستان شوق پرواز

  

  

    

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید