قبولی های کنکور

گوشه ای از افتخارات دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 

 

 

گوشه ای از قبولی های کنکور سال 1400

 

 

 

 

 

بخشی از قبولی های کنکور سال 99 

 

 

 

 

بخشی از قبولی های کنکور سال 98 

 

 

 

 

بخشی از قبولی های کنکور سال 97 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید