آزمون قلم چی 4 آبان 97

    جمعه۹۷/۸/۴ را درحالی پشت سر میگذاریم که دختران توانمند دبیرستان شوق پروازبه دنیای رقابت بزرگتری از جامعه آماری علمی در آزمونهای موسسه قلم چی شرکت کردند. بالهای فرشتگان با قرائت دسته جمعی آیه الکرسی زیر پای طالبان علم گسترانیده شد.
دختران عزیزمان امید است در این عرصه همچون عرصه های دیگر علمی و اخلاقی بدرخشید                                            

 

 

                                                                          

 

     

 

     

 

                     

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید