نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی اسفند97

  

 

    

 

    

 

 حضور جناب آقای دکتر زینی وند

معاون وزیر و رئیس مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش

و بازدید از دستاوردهای پژوهشی ،پرورشی و آموزشی

دبیرستان دخترانه غیردولتی شوق پرواز

 

 

حضور جناب آقای صادقپور

رئیس آموزش و پرورش منطقه 1

و بازدید از دستاوردهای پژوهشی ،پرورشی و آموزشی

دبیرستان دخترانه غیردولتی شوق پرواز

  

 

حضورسرکار خانم مقدم

معاون آموزشی ، آموزش و پرورش منطقه 1

و بازدید از دستاوردهای پژوهشی ،پرورشی و آموزشی

دبیرستان دخترانه غیردولتی شوق پرواز

 

 

     

 

حضورجناب آقای اقلامی و جناب آقای ساکی

معاون آموزشی و ریاست غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 1

و بازدید از دستاوردهای پژوهشی ،پرورشی و آموزشی

دبیرستان دخترانه غیردولتی شوق پرواز

 

    

 

حضورجناب آقای دکتر حیدری 

رئیس هیئت تعلیمات اسلامی

و بازدید از دستاوردهای پژوهشی ،پرورشی و آموزشی

دبیرستان دخترانه غیردولتی شوق پرواز

 

   

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید