لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مهندس محمدرضا استاد رحیم

                                            

                                     

 

 

محمدرضا استادرحيم


فوق ليسانس شيمي معدني
ناظر علمي جمع بندي خيلي سبز 
ناظر علمي شيمي مولر
مدرس مدارس ممتاز تهران
مدرس اموزشگاه هاي:
-علوم-شفق -رجا-گاج-مانا-ريحاني-راه دانش -مبتكران و....
كرج:معلم اول و سلام
قزوين:كارنامه سبز
دماوند:اديب
استارا:گاج
شيراز :اوج
و شهرستان هاي ديگر مثل اصفهان-شيراز-تبريز-مياندواب و......